Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 14

śrī-brahmovāca
naumīḍya te ’bhra-vapuṣe taḍid-ambarāya
 guñjāvataṁsa-paripiccha-lasan-mukhāya
vanya-sraje kavala-vetra-viṣāṇa-veṇu-
 lakṣma-śriye mṛdu-pade paśupāṅgajāya  1


Domnul Brahmaa spuse - śrī-brahmā uvāca
Eu îți aduc laude ție- naumi īḍya te
Cel al cărui corp este asemenea unui nor întunecat - abhra; vapuṣe
Și a cărui îmbrăcăminte este asemenea fulgerului - ambarāya taḍit
Ornamentat cu mici afine la urechi - avataṁsa guñjā
pene de păun (pe cap), ghirlande din flori de pădure - paripiccha vanya-sraje
A cărui față strălucește, - mukhāya lasat
cu o bucată de mâncare (în mână) - kavala
și un băț, un corn de suflat și un flaut - vetra viṣāṇa veṇu
a cărui caracteristică este frumusețea - lakṣma śriye
Toată gloria picioarelor tale delicate – jāya pade mṛdu
Ce protejează asociații (tăi)- paśupa aṅga.

asyāpi deva vapuṣo mad-anugrahasya
 svecchā-mayasya na tu bhūta-mayasya ko ’pi
neśe mahi tv avasituṁ manasāntareṇa
 sākṣāt tavaiva kim utātma-sukhānubhūteḥ  2


O Doamne, chiar dacă ți-ai arătat mila față de mine - deva api mat-anugrahasya
Prin acest corp - asya vapuṣaḥ
din propria dorință de a aplica un tratament - sva-icchā-mayasya
Totuși nu a fost un tratament medical. - tu na bhūta-mayasya
Deși mintea îmi este retrasă în interior - api manasā antareṇa
Cum de nu am fost în stare să înțeleg măreția Ta - kaḥ na īśe avasitum tava mahi
Și ce să mai spun despre fericirea - tu kim uta sukha
Pe care o experimentezi cu-adevărat direct în suflet - anubhūteḥ eva sākṣāt; ātma

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāḿ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāḿ tanu-vāń-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām  3


Lăsând la o parte strădaniile de a acumula cunoaşterea trascendentală - udapāsya prayāsam jñāne
(Pe care) cu siguranţă o respectă - eva namanta
Trăind din descrierile devoţilor puri - jīvanti -mukharitāḿ -sat
Ce discută despre tine - vārtām bhavadīya
Situaţi pe poziţia relizării scrierilor Şruti - sthitāḥ sthāne gatāḿ śruti
Cu corpul, vorbele şi mintea - tanu-vāń-manobhir
Cei ce se străduie astfel te cuceresc (prin ataşament şi iubire) - ye thais prāyaśo jito
Deşi în cele trei lumi Tu eşti de neînvins - apy tri-lokyām asi ajita

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
 kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
 nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām  4


Preaputernicule, cei ce renunță la cea mai auspicioasă cale - vibho ye udasya śreyaḥ sṛtim
Care este devoțiunea divină - bhaktim
Dar luptă să obțină o inteligență pură - te kliśyanti labdhaye bodha kevala
Sunt asemenea celor ce suferă desigur când sunt instruiți - teṣām asau kleśalaḥ eva śiṣyate
Să nu bată altceva decât păstăi goale - na anyat avaghātinām yathā sthūla-tuṣa

Tika:
Fără bhakti ajungi în gol, așa cum de fapt și filozofia budistă a golului postulează.

pureha bhūman bahavo ’pi yoginas
 tvad-arpitehā nija-karma-labdhayā
vibudhya bhaktyaiva kathopanītayā
 prapedire ’ñjo ’cyuta te gatiṁ parām  5


Înainte, pe acest pământ totuși mulți yoghini - purā iha bhūman api bahavaḥ yoginaḥ
Ți-au oferit propriile lor activități - tvat arpita īhāḥ nija-karma
Prin care au atins inteligența devoțiunii divine - labdhayā vibudhya bhaktyā eva
Și venerându-te prin povestiri (despre Tine) -kathā-upanītayā
Atingându-Te cu ușurință pe tine, Cel Infailibil, și lăcașul tău suprem - prapedire te añjaḥ acyuta gatim parām

tathāpi bhūman mahimāguṇasya te
 viboddhum arhaty amalāntar-ātmabhiḥ
avikriyāt svānubhavād arūpato
 hy ananya-bodhyātmatayā na cānyathā  6


Și totuși, o cel fără de limită - tathā api bhūman
Măreția ta care nu se bazeză pe Guna (calitățile lumii materiale) - mahimā te aguṇasya
Și cunoașterea naturii nediferențiate - bodhya-ātmatayā ananya
A propriei existențe fără de formă și invariabilă - sva-anubhavāt arūpataḥ avikriyāt
Este capabil să o înțeleagă - arhati viboddhum
Cel al cărui minte din interior este pur - antaḥ-ātmabhiḥ amala
Și cu siguranță nimeni altul - ca hi na anyathā

guṇātmanas te ’pi guṇān vimātuṁ
 hitāvatīṛnasya ka īśire ’sya
kālena yair vā vimitāḥ su-kalpair
 bhū-pāṁśavaḥ khe mihikā dyu-bhāsaḥ  7


Calitățile sufletului tău - guṇa-ātmanaḥ te
Sunt calități ce nu pot fi distinse - api guṇān vimātum
Cine este în stare, când este condiționat de timpul material – ka īśire asya kālena
Să le poată fixa (număra) coborârile tale benefice (în lumea materială)- yaiḥ vā vimitāḥ avatīrṇasya hita
Sau oameni foarte competenți (să numere) firele de praf de pe pământ, - su-kalpaiḥ bhū-pāṁśavaḥ
fulgi de zăpadă și luminătorii din cer - mihikāḥ dyu-bhāsaḥ khe

tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam 
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk 8


Astfel cei ce-și doresc mila ta - tat te su-samīkṣamāṇo anukampāṁ
acceptă suferințele ca efecte ale propriilor activități – bhuñjāna vipākam evātma-kṛtaṁ
Și trăiesc pentru a-ți oferi respect– jīveta vidadhan namas te
Din inimă cu vorbele și corpul lor - hṛd-vāg-vapurbhir
Devenind cei căror le acorzi eliberarea (din ciclul nașterii și-al morții) - yo sa dāya-bhāk mukti-pade

paśyeśa me ’nāryam ananta ādye
parātmani tvayy api māyi-māyini 
māyāṁ vitatyekṣitum ātma-vaibhavaṁ
hy ahaṁ kiyān aiccham ivārcir agnau
 9

O Suprem Controlor, privește comportamentul meu ne-arian - īśa paśya me anāryam
Pentru a vedea puterea Ta intrinsecă - īkṣitum vaibhavam tvayi ātma
am răspândit puterea mea - aham vitatya māyām
asemenea unei scântei ce dorește (să se compare) cu focul - iva arciḥ aiccham kiyān agnau
chiar nelimitatul Domn original, suprasufletul - api anante ādye para-ātmani
într-adevăr maestrul iluziei - hi māyi-māyini

ataḥ kṣamasvācyuta me rajo-bhuvo
hy ajānatas tvat-pṛthag-īśa-māninaḥ 
ajāvalepāndha-tamo-’ndha-cakṣuṣa
eṣo ’nukampyo mayi nāthavān iti 10


De aceea o Cel Infailibil te rog să mă ierți - ataḥ acyuta kṣamasva me
căci sunt un ignorant în modul de existență al Pasiunii - hi ajānataḥ rajaḥ-bhuvaḥ
gândind că fiind nenăscut de o ființă aș fi un controlor independent de tine - māninaḥ aja īśa pṛthak tvat
ochii mi-au fost orbi fiind acoperit de întunericul ignoranței - cakṣuṣaḥ andha avalepa andha-tamaḥ
și astfel ai milă de această persoană a mea, o Doamne - iti anukampyaḥ eṣaḥ mayi nātha-vān

kvāhaṁ tamo-mahad-ahaṁ-kha-carāgni-vār-bhū-
saṁveṣṭitāṇḍa-ghaṭa-sapta-vitasti-kāyaḥ 
kvedṛg-vidhāvigaṇitāṇḍa-parāṇu-caryā-
vātādhva-roma-vivarasya ca te mahitvam
 11

Ce sunt eu în întunericul universului? - kva aham tamaḥ mahat
eu sunt acoperit de recipientul universului - aham saṁveṣṭita ghaṭa aṇḍa
cu șapte învelișuri (dintre care cinci sunt) - sapta-vitasti
spațiu, aer, foc, apă și pământ - aham saṁveṣṭita kha cara agni vāḥ bhū
în timp ce iată gloria mărției Tale - kva mahitvam te
în golurile porilor corpului (tău) - vivarasya vāta-adhva kāyaḥ
printre peri asemenea unor particole de praf - roma īdṛk vidhā para-aṇu
se mișcă nenumărate universuri - caryā avigaṇita aṇḍa

utkṣepaṇaṁ garbha-gatasya pādayoḥ
kiṁ kalpate mātur adhokṣajāgase 
kim asti-nāsti-vyapadeśa-bhūṣitaṁ
tavāsti kukṣeḥ kiyad apy anantaḥ
 12

Care e măreția (Ta), domn transcendental, se supără o mamă - kiyat adhokṣaja āgase mātuḥ
când este lovită de picioarele celui ce se află în burta ei - utkṣepaṇam pādayoḥ garbha-gatasya
Și apoi ce există care să fie capabil - api kim asti kalpate
să nu se afle în abdomenul Tău și să fie extern - kim na asti kukṣeḥ tava asti anantaḥ
fiind o desemnare ce te decorează - vyapadeśa bhūṣitam

jagat-trayāntodadhi-samplavode
 nārāyaṇasyodara-nābhi-nālāt
vinirgato ’jas tv iti vāṅ na vai mṛṣā
 kintv īśvara tvan na vinirgato ’smi  13


La sfârșitul universului celor trei lumi (lumea paradisiacă de sus, lumea oamenilor și lumea paradisiacă de jos(- anta jagat-traya
În oceanul distrugerii - udadhi samplava
Pe apă se află Domnul Suprem Nārāyaṇa - ude nārāyaṇasya
Iar din ombilicul abdomenului său răsare un lotus - nābhi udara vinirgataḥ nālāt
Și de-acolo cel nenăscut de o ființă (Brahmā) - tu ajaḥ
Astfel ceea ce se spune nefiind fals - iti vāk na vai mṛṣā
Nu am emanat eu însumi (Brahmā) din Tine, Controlor Suprem - kintu na vinirgataḥ asmi tvat īśvara

nārāyaṇas tvaṁ na hi sarva-dehinām
 ātmāsy adhīśākhila-loka-sākṣī
nārāyaṇo ’ṅgaṁ nara-bhū-jalāyanāt
 tac cāpi satyaṁ na tavaiva māyā  14


Nu ești tu Nārāyaṇa, desigur sufletul tuturor ființelor? - tvam na nārāyaṇaḥ hi ātmā sarva dehinām
Tu ești originalul controlor și martor al tuturor lumilor - asi adhi īśa sākṣī akhila loka
Śrī Nārāyaṇa este o expansiune - nārāyaṇaḥ aṅgam
Care are o formă umană manifestată ieșind din apă - nara bhū ayanāt jala
Iar aceasta este cu adevărat reală - tat ca api satyam
Neavând natura energiei Tale iluzorii - na tava eva māyā

tac cej jala-sthaṁ tava saj jagad-vapuḥ
kiṁ me na dṛṣṭaṁ bhagavaṁs tadaiva 
kiṁ vā su-dṛṣṭaṁ hṛdi me tadaiva
kiṁ no sapady eva punar vyadarśi 15


Domn Suprem, când acel trup al tău transcendental - bhagavan cet tat vapuḥ tava sat
se afla situat pe apa universală (sub forma de Vișnu din al cărui ombilic răsare lotusul universal) - stham jala jagat
de ce nu te-am văzut chiar atunci - kim me na dṛṣṭam tadā eva
sau de ce nu te-am văzut direct în inimă chiar atunci - vā kim su-dṛṣṭam hṛdi me tadā eva
și acum din nou de ce nu am avut imediat o viziune (despre expansiuniele Tale)? - eva punaḥ kim na u sapadi vyadarśi

atraiva māyā-dhamanāvatāre
hy asya prapañcasya bahiḥ sphuṭasya 
kṛtsnasya cāntar jaṭhare jananyā
māyātvam eva prakaṭī-kṛtaṁ te 16


Într-adevăr astfel ca avatar faci ca iluzia să se topească - eva atra avatāre māyā-dhamana
desigur prin aceste expansiuni externe vizibile - hi asya prapañcasya bahiḥ sphuṭasya
Cu adevărat Tu ai manifestat mamei (Yașoda) prin eneria Ta iluzorie - eva te prakaṭī-kṛtam jananyāḥ māyā tvam
întregul univers în interiorul burții (când s-a uitat în gura Sa, să vadă dacă mâncase pământ) - kṛtsnasya ca antaḥ jaṭhare

yasya kukṣāv idaṁ sarvaṁ
sātmaṁ bhāti yathā tathā 
tat tvayy apīha tat sarvaṁ
kim idaṁ māyayā vinā 17


Așa cum acest întreg (univers) și tu însuți - yathā iha tat sarvam idam sa-ātmam
ați fost manifestați în abdomenul Tău - bhāti yasya kukṣau tvayi
la fel cum (pot fi manifestate ) toate acestea - api tathā kim sarvam tat
fără această energfei iluzorie - vinā idam māyayā

adyaiva tvad ṛte ’sya kiṁ mama na te māyātvam ādarśitam
eko ’si prathamaṁ tato vraja-suhṛd-vatsāḥ samastā api 
tāvanto ’si catur-bhujās tad akhilaiḥ sākaṁ mayopāsitās
tāvanty eva jaganty abhūs tad amitaṁ brahmādvayaṁ śiṣyate
 18

Desigur, nu mi-ai arătat la început ritul - eva na kim mama ādarśitam adya ṛte
energiei tale iluzorii? - asya tvat māyātvam
La început (când ți-am furat asociații) ești singur - prathamam asi ekaḥ
Apoi ai devenit cei dragi din Vraja (copiii) și toți vițeii - tataḥ vraja-suhṛt vatsāḥ samastāḥ
Și (apoi) chiar ai devenit tot atâtea forme (transcendentale) cu patru brațe - api asi tāvantaḥ catuḥ-bhujāḥ
care sunt venerate de toate fințele împreună cu mine - tat upāsitāḥ akhilaiḥ sākam mayā
și de asemenea tu ai devenit și tot atâtea universuri (câți Vișnu sunt) - eva abhūḥ tāvantijaganti
căci tu ești nelimitatul Adevăr Nondual (Absolut) ce dă instrucțiuni- tat amitam advayam brahma śiṣyate

ajānatāṁ tvat-padavīm anātmany
ātmātmanā bhāsi vitatya māyām 
sṛṣṭāv ivāhaṁ jagato vidhāna
iva tvam eṣo ’nta iva trinetraḥ
 19

Cei ce nu cunosc că nu ești diferit de sufletul tău - ajānatām tvat-padavīm anātmani
din Tine sunt manifestate strălucitoarele suflete - ātmā vitatya bhāsi ātmanā
creația iluzorie (a lumii materiale) - sṛṣṭau māyām
ca eu însumi universul și (toate) aranjamentele - iva aham jagataḥ vidhāne
precum și tu dorindu-ți anihilare ca Cel cu Trei Ochi (Șiva) - iva tvam eṣaḥ ante iva

sureṣv ṛṣiṣv īśa tathaiva nṛṣv api
tiryakṣu yādaḥsv api te ’janasya 
janmāsatāṁ durmada-nigrahāya
prabho vidhātaḥ sad-anugrahāya ca
 20

O doamne pentru a distruge mândria celor ce sunt lipsiți de spiritualitate (și se mândresc cu realizările lor din planul lumii materiale) - prabho nigrahāya durmada asatām
și a le arăta mila Ta celor îndreptați spre spiritualitate - anugrahāya sat
Te manifești, o controlor suprem și deși ești nenăscut, te naști - te vidhātaḥ īśa api ajanasya janma
printre zeii din paradisul de sus, cei ce au viziune transcendentală - sureṣu ṛṣiṣu
precum și printre oameni, animale și amfibii - tathā eva api nṛṣu tiryakṣu yādaḥsu

ko vetti bhūman bhagavan parātman
yogeśvarotīr bhavatas tri-lokyām 
kva vā kathaṁ vā kati vā kadeti
vistārayan krīḍasi yoga-māyām  21


Domn Suprem, agregat al tuturor fințelor, - bhagavan bhūman
Suprasuflet (ce însoțește sufletul continuu) și Cel ce Controlează Yoga - para-ātman yoga-īśvara
Cine știe unde în cele trei lumi (materiale) sau cum sau când - kaḥ vetti kva tri-lokyām vā katham vā kadā
sau câte jocuri faci o Domn Suprem - vā kati ūtīḥ krīḍasi bhavataḥ
manifestându-le astfel prin energia ta iluzorie - vistārayan iti yoga

tasmād idaṁ jagad aśeṣam asat-svarūpaṁ
svapnābham asta-dhiṣaṇaṁ puru-duḥkha-duḥkham 
tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv anante
māyāta udyad api yat sad ivāvabhāti
 22

De aceea însăși propria formă a aceastui întreg univers este iluzorie - tasmāt svarūpam idam aśeṣam jagat asat
ca un vis abundând de tot felul de suferințe - svapna-ābham puru-duḥkha-duḥkham
ce-ți distrug puterea de discernământ - yat asta-dhiṣaṇam
dar apare ca și cum ar fi real - api avabhāti iva sat
pentru că este manifestat de energia Ta iluzorie - udyat māyātaḥ tvayi
care este desigur creația inteligenței (Tale) eterne, nelimitate și fericite - eva tanau bodha nitya anante sukha

ekas tvam ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
satyaḥ svayaṁ-jyotir ananta ādyaḥ 
nityo 'kṣaro 'jasra-sukho nirañjanaḥ
pūrṇādvayo mukta upādhito 'mṛtaḥ  23

Tu ești acel unic, cel mai de demult suflet - tvam ekaḥ  purāṇaḥ ātmā 
Adevăratul desfătător, însuși strălucitor - satyaḥ puruṣaḥ svayam-jyotiḥ
fără de limite, fără de început, etern, imperisabile-  anantaḥ ādyaḥ nityaḥ akṣaraḥ 
a cărui fericire nu poate fi oprită, pur (nefiind atins de iluzie) - ajasra-sukhaḥ nirañjanaḥ 
complet, fără egal, liber de orice desemnări materiale - pūrṇa advayaḥ muktaḥ upādhitaḥ 
și nectarian - amṛtaḥ 

evaṁ-vidhaṁ tvāṁ sakalātmanām api
svātmānam ātmātmatayā vicakṣate 
gurv-arka-labdhopaniṣat-sucakṣuṣā
ye te tarantīva bhavānṛtāmbudhim  24

Cei ce au realizat că Tu ești sufletul tuturor sufletelor - evam-vidham tvām sva-ātmānam sakala ātmanām 
văzându-te cu adevărat ca esența sufletelor, maestrul spiritual intern - vicakṣate api ātma-ātmatayā guru upaniṣat
asemenea soarelui -arka 
obțin viziunea perfectă - labdha su-cakṣuṣā 
fiind cei ce vor traversa ușor oceanul existenței iluzorii - ye; te taranti iva ambudhim bhava anṛta 

ātmānam evātmatayāvijānatāṁ
tenaiva jātaṁ nikhilaṁ prapañcitam 
jñānena bhūyo 'pi ca tat pralīyate
rajjvām aher bhoga-bhavābhavau yathā   25

Pentru cei ce nu cunosc  că într-adevăr ești esența sufletelor - avijānatām eva ātmatayā ātmānam 
prin care este generată desigur întreaga existență materială - tena jātam eva nikhilam prapañcitam
Cunoașterea transcendentală este cea care distruge percepția (plăcerii sau durerii) - jñānena pralīyate bhoga
care apare și dispare - tat bhūyaḥ api bhava-abhavau
(asemenea iluziei) după care o funie este un șarpe - yathā rajjvām aheḥ 

ajñāna-saṁjñau bhava-bandha-mokṣau
dvau nāma nānyau sta ṛta-jña-bhāvāt 
ajasra-city ātmani kevale pare
vicāryamāṇe taraṇāv ivāhanī  26

Concepția legării de lumea materială și cea a eliberării - saṁjñau bhava-bandha mokṣau
este datorată neștinței (iluziei) - ajñāna
Aceste două nume nu sunt diferite -  dvau nāma na anyau 
așa cum soarele nu poate fi despărțit de zi - iva taraṇau māṇe vicārya ahanī
Acesta este un adevăr pentru cel ce are cunoaștere Transcendentală - staḥ ṛta pare jña-bhāvāt 
sufletul pur a cărui conștiință nu cunoaște restricții -  ātmani kevale citi ajasra 

tvām ātmānaṁ paraṁ matvā
param ātmānam eva ca 
ātmā punar bahir mṛgya
aho 'jña-janatājñatā  27

Sufletul tău este suprem - tvām ātmānam param 
și de asemenea este Suprasufletul param ātmānam eva ca
Cei ignoranți se gândesc și totodată - ajña janatā matvā punaḥ
datorită ignoranței caută sufletul în afara (lor) - ajñatā mṛgyaḥ ātmā bahiḥ

antar-bhave 'nanta bhavantam eva
hy atat tyajanto mṛgayanti santaḥ 
asantam apy anty ahim antareṇa
santaṁ guṇaṁ taṁ kim u yanti santaḥ  28

Nelimitat Domn Suprem, cel ce cunoaște adevărul - ananta bhavantam santaḥ 
respinge să te caute în interiorul corpului - tyajantaḥ mṛgayanti antaḥ-bhave 
Într-adevăr cum este posibil ca cel ce cunoaște adevărul și este iluminat - eva hi kim u tam santaḥ atat
să considere neadevărul că o frângie este totuși un șarpe - yanti asantam guṇam api ahim
ca fiind un adevăr, când de fapt este o diferență - santam anti antareṇa

Tika
Suprasufletul care se află în interiorul corpului materil, alături de sufletul individual, este o expansiune a lui Vișnu care există numai în lumea materială, însoțind sufletele în călătoria lor iluzorie și astfel Suprasufletul nu are nici o realitate în planul lumii spirituale.
Cel ce are cunoașterea transcendentală caută o relație de iubire cu Șri Krișna; relația de iubire este realitatea lumii spirituale; iar obiectul iubirii este Krișna.

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi 
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan  29

De aceea doar cel ce este favorizat chiar și de o particulă de mila - atha api anugṛhītaḥ eva leśa prasāda 
picioarelor Tale asemenea lotusului, o Doamne - pada-ambuja-dvaya te deva 
cunoaște adevărul despre măreția Domnului Suprem - hi jānāti tattvam mahimnaḥ bhagavat 
și în nici un caz cel ce speculează concentrându-se chiar și pentru o lungă perioadă de timp - na ca anyaḥ vicinvan ekaḥ api ciram

tad astu me nātha sa bhūri-bhāgo
bhave 'tra vānyatra tu vā tiraścām 
yenāham eko 'pi bhavaj-janānāṁ
bhūtvā niṣeve tava pāda-pallavam 30

De aceea Domnul meu fie ca - tat me nātha astu 
în această existență sau în oricare alta - saḥ bhave atra vā anyatra 
și chiar și ca animal - tu vā api  tiraścām 
să mă aflu printre oamenii Domnului Suprem (devoți) - aham janānām bhavat 
venerând în mod exclusiv picioarele Tale asemenea lotușilor - niṣeve ekaḥ tava pāda-pallavam 
prin care se atinge cea mai mare fericire - yena bhūtvā bhūri-bhāgaḥ

aho 'ti-dhanyā vraja-go-ramaṇyaḥ
stanyāmṛtaṁ pītam atīva te mudā 
yāsāṁ vibho vatsatarātmajātmanā
yat-tṛptaye 'dyāpi na cālam adhvarāḥ  31

O, atotputernicule cât de norocoase sunt frumosele tinere fete - aho vibho ati dhanyāḥ ramaṇyaḥ
și văcuțele din Vraja de la al căror țâțe ai băut nectar - go vraja yāsām stanya pītam amṛtam 
spre deplina ta satisfacție și spre satisfacția acestora - atīva te mudā yat tṛptaye
luând până acum forma vițeilor și a tinerelor copii - adya api vatsa tara-ātmaja
sacrificiile (vedice) fiind nesemnificative (pentru Tine) - adhvarāḥ na ca alam 

aho bhāgyam aho bhāgyaṁ
nanda-gopa-vrajaukasām 
yan-mitraṁ paramānandaṁ
pūrṇaṁ brahma sanātanam   32

O, cât de extraordinar de norocos este Nanda (tatăl Tău)- aho bhāgyam aho bhāgyam nanda 
păstorii și locuitorii din Vraja, - gopa vraja-okasām 
al căror prieten (ești tu) eternul, completul,  - yat mitram sanātanam pūrṇam 
Adevăr Absolut al extazului suprem -  brahma parama-ānandam

eṣāṁ tu bhāgya-mahimācyuta tāvad āstām
ekādaśaiva hi vayaṁ bata bhūri-bhāgāḥ 
etad-dhṛṣīka-caṣakair asakṛt pibāmaḥ
śarvādayo 'ṅghry-udaja-madhv-amṛtāsavaṁ te 33

O cel Imperisabil, deși aceștia sunt deosebit de norocoși - acyuta tu eṣām mahimā bhāgya  
în acest timp noi cei 11 (zeități prezidente) asupra simțurilor - tāvat vayam ekādaśa hṛṣīka 
oh, suntem desigur (și noi) deosebit de norocoși - bata āstām eva hi bhūri-bhāgāḥ
aceste (simțuri) fiind cupe prin care bem în mod repetat - etat caṣakaiḥ pibāmaḥ asakṛt
mierea picioarelor Tale asemnea lotusului, nectar distilat - madhu aṅghri te udaja amṛta-āsavam
colectat de Șiva - śarva-ādayaḥ 

tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṁ
yad gokule 'pi katamāṅghri-rajo-'bhiṣekam 
yaj-jīvitaṁ tu nikhilaṁ bhagavān mukundas
tv adyāpi yat-pada-rajaḥ śruti-mṛgyam eva  34

Acesta este cel mai mare noroc, să fi născut aici- tat bhūri-bhāgyam janma iha 
În pădurea Gokulei, ce altceva, desigur nici un alt (noroc) - aṭavyām gokule kim api yat api katama 
ca să te îmbăiezi cu praful picioarelor acestor persoane - abhiṣekam rajaḥ aṅghri yat jīvitam
pentru care Domul Suprem e totul - bhagavān nikhilam
Dar praful picioarelor Celui ce acordă Eliberarea (din lumea materială) - tu pāda-rajaḥ yat mukundaḥ
desigur este cautăt încă de Scrierile Șruti (spre deosebire de această Purană) - eva tu adya api mṛgyam śruti

eṣāṁ ghoṣa-nivāsinām uta bhavān kiṁ deva rāteti naś
 ceto viśva-phalāt phalaṁ tvad-aparaṁ kutrāpy ayan muhyati
sad-veṣād iva pūtanāpi sa-kulā tvām eva devāpitā
 yad-dhāmārtha-suhṛt-priyātma-tanaya-prāṇāśayās tvat-kṛte  35

Cât de atașați sunt acești locuitori îmbrăcați ca păstori - kim rātā eṣām ghoṣa-nivāsinām 
De domnia ta, o zeitate - bhavān uta deva
Cei ale căror cămine, avere, cei dragi și iubiți, sufletul - yat dhāma artha suhṛt priya ātma
Copiii, aerul vital și plăcerea îți sunt dedicate Ție - tanaya prāṇa āśayāḥ tvat-kṛte 
Dintre toate fructele (activităților) - viśva-phalāt 
Nicăieri, nici un fruct nu este superior Ție - kutra api ayat phalam aparam tvat 
Astfel că mintea noastră este confuzionată - iti cetaḥ naḥ muhyati 
Când Putana deghizându-se ca o persoană a adevărului - iva  pūtanā sat-veṣāt 
La fel ca familia ei (Bakāsura și Aghāsura) - api sa-kulā 
Te-au obținut pe tine o zeitate - āpitā tvām eva deva 

tāvad rāgādayaḥ stenās
 tāvat kārā-gṛhaṁ gṛham
tāvan moho 'ṅghri-nigaḍo
 yāvat kṛṣṇa na te janāḥ  36

O Krișna, atât timp cât oamenii nu se dedică Ție - kṛṣṇa tāvat janāḥ na te
Atașamentele lor materiale sunt ca niște hoți tot acest timp - rāga-ādayaḥ stenāḥ tāvat
Casele lor sunt asemenea unor închisori tot acest timp - kārā-gṛhaṁ gṛham tāvat
Iar iluzia în care se află, sunt cătușe pe picioarele lor - yāvat moha aṅghri nigaḍaḥ

Tika:
Atașamentele lor materiale sunt ca niște hoți, pentru că îți fură mintea și în loc să te gândești la Krișna, te gândești la atașamentele materiale.

prapañcaṁ niṣprapañco 'pi
 viḍambayasi bhū-tale
prapanna-janatānanda-
 sandohaṁ prathituṁ prabho  37

O Doamne, deși ești imaterial -  prabho api niṣprapañcaḥ
Tu imiți pe pământ materialitatea - viḍambayasi bhū-tale prapañcam 
Pentru a răspândi în rândul celor ce ți-au căutat protecția - prathitum janatā prapanna 
O varietate de trăiri extatice - sandoham ānanda 

jānanta eva jānantu
 kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
 vaibhavaṁ tava go-caraḥ  38

Cei ce au cunoaștere transcendentală desigur știu - jānantaḥ eva jānantu 
ce rost au multe vorbe - kim bahu-uktyā 
O Doamne minunăția ta - prabho tava vaibhavam 
Nu este în limitele minții, corpului și vorbelor mele - na go-caraḥ manasaḥ vapuṣaḥ vācaḥ me 

anujānīhi māṁ kṛṣṇa 
 sarvaṁ tvaṁ vetsi sarva-dṛk
tvam eva jagatāṁ nātho
 jagad etat tavārpitam  39

Krișna, Te urmez ca pe o mamă - kṛṣṇa mām anujānīhi 
Căci tu știi totul și ești a a toate văzător - tvam vetsi sarvam sarva-dṛk 
Tu ești singurul Domn al universului - tvam eva jagatām nāthaḥ jagat 
Acesta îți este oferit Ție - etat tava arpitam 

śrī-kṛṣṇa vṛṣṇi-kula-puṣkara-joṣa-dāyin
 kṣmā-nirjara-dvija-paśūdadhi-vṛddhi-kārin
uddharma-śārvara-hara kṣiti-rākṣasa-dhrug
 ā-kalpam ārkam arhan bhagavan namas te   40

Șri Krișna, tu dai safisfacție celor din familia Vrișni asemenea lotușilor - śrī-kṛṣṇa dāyin joṣa vṛṣṇi-kula puṣkara 
Tu faci să prospere pământul, pe cei ce nu cunosc bătrânețe (zeii) - vṛddhi kṣmā nirjara 
Pe cei a doua oară născuți (brahmanii), animalele și oceanele - dvija paśu udadhi 
Tu ești cauza distrugerii doctrinelor ce nu urmează Datoria Prescrisă - kārin hara uddharma 
Tu ești Zeitatea Distrugerii mâncătorilor de oameni și a oponenților - śārvara kṣiti rākṣasa dhruk până la sfârșitul unei zile a lui Brahmaa - ā-kalpam 
Când soarele nu mai există (la distrugerea universală) - ā-arkam 
Zeitate venerabilă, Domn Suprem, mă plec în fața Ta - arhan bhagavan namaḥ te

śrī-śuka uvāca
ity abhiṣṭūya bhūmānaṁ
 triḥ parikramya pādayoḥ
natvābhīṣṭaṁ jagad-dhātā
 sva-dhāma pratyapadyata  41

Śrī Śukadeva spuse, "Oferindu-i astfel laude Atotputernicului" - śrī-śukaḥ uvāca iti abhiṣṭūya bhūmānam 
L-a înconjurat de trei ori și s-a plecat la picioarele creatorului universului - triḥ parikramya natvā pādayoḥ dhātā jagat
Dorind să se întoarcă în propriul său lăcaș - abhīṣṭam pratyapadyata sva-dhāma 

tato 'nujñāpya bhagavān
 sva-bhuvaṁ prāg avasthitān
vatsān pulinam āninye
 yathā-pūrva-sakhaṁ svakam 42

Domnul Suprem îi dădu propriului fiu permisiunea (să plece) - bhagavān sva-bhuvam anujñāpya 
După aceea la fel ca mult timp înainte vițeluși și prietenii săi - tataḥ prāk vatsān sakham svakam 
Stăteau pe mal, fără să se miște, ca mai înainte - avasthitān pulinam yathā-pūrva āninye 

ekasminn api yāte 'bde
 prāṇeśaṁ cāntarātmanaḥ
kṛṣṇa-māyāhatā rājan
 kṣaṇārdhaṁ menire 'rbhakāḥ  43

Deși trecuse un an fără Domnul vieții lor - api yāte ekasmin abde antarā prāṇa-īśam 
O rege, băieții s-au gândit că trecuse o clipă - rājan arbhakāḥ menire kṣaṇa-ardham
Sufletul fiindu-le acoperit de energia iluzorie a lui Krișna - ca ātmanaḥ āhatāḥ māyā kṛṣṇa 

kiṁ kiṁ na vismarantīha
 māyā-mohita-cetasaḥ
yan-mohitaṁ jagat sarvam
 abhīkṣṇaṁ vismṛtātmakam   44

Ce nu este uitat în această lume - kim kim na vismaranti iha
datorită zăpăcelii mentale produsă de Energia iluzorie- māyā-mohita cetasaḥ
prin care întregul univers este confuzionat - yat mohitam sarvam jagat 
și tot mereu sufletul este uitat - abhīkṣṇam ātmakam vismṛta

ūcuś ca suhṛdaḥ kṛṣṇaṁ
 sv-āgataṁ te 'ti-raṁhasā
naiko 'py abhoji kavala
 ehītaḥ sādhu bhujyatām  45

Iar prietenii îi spuseră lui Krișna: Te-ai întors - ca suhṛdaḥ ūcuḥ kṛṣṇam te su-āgatam 
așa de repede, că nici unul dintre noi n-a apucat să mănânce - ati-raṁhasā na ekaḥ abhoji 
nici măcar o îmbucătură - api kavalaḥ 
te rog vino aici să mănânci cum trebuie - ehi itaḥ bhujyatām sādhu 

tato hasan hṛṣīkeśo
 'bhyavahṛtya sahārbhakaiḥ
darśayaṁś carmājagaraṁ
 nyavartata vanād vrajam  46

Apoi zâmbind, Controlorul Simțurilor (Krișna) a mâncat - tataḥ hasan hṛṣīkeśaḥ abhyavahṛtya împreună cu copiii, le-a arătat pielea pitonului (Agha-asur) - saha arbhakaiḥ darśayan carma  ājagaram 
Și s-a reîntors din pădure în Vraja - nyavartata vanāt vrajam 

barha-prasūna-vana-dhātu-vicitritāṅgaḥ
 proddāma-veṇu-dala-śṛṅga-ravotsavāḍhyaḥ
vatsān gṛṇann anuga-gīta-pavitra-kīrtir
 gopī-dṛg-utsava-dṛśiḥ praviveśa goṣṭham 47

Trupul său era extraordinar decorat cu pene de păun - aṅgaḥ proddāma vicitrita barha 
Cu flori și elemente din pădure - prasūnavana-dhātu 
Un flaut făcut din bambus, un corn de bivol - veṇu-dala śṛṅga 
Din care răsuna un festivel strălucitor, chemând vițelușii - rava utsava āḍhyaḥ gṛṇan vatsān 
Cei ce-L urmau îi cântau gloriile purificatoare - anuga gīta kīrtiḥ pavitra 
Și văzându-l intrând pe pășune, - dṛśiḥ praviveśa goṣṭham 
El deveni un festival pentru ochii păstorițelor - utsava dṛk gopī 

adyānena mahā-vyālo
 yaśodā-nanda-sūnunā
hato 'vitā vayaṁ cāsmād
 iti bālā vraje jaguḥ    48

Astăzi am fost salvați de fiul lui Nanda și Yașoda - adya vayam avitāḥ sūnunā nanda ca yaśodā 
Care a omorât un șarpe uriaș - anena hataḥ mahā-vyālaḥ
În felul acesta vorbeau copiii din Vraja despre El - iti jaguḥ bālāḥ vraje asmāt
Tika:
De fapt ucidere alui Agha-asur avusese loc cu un an în urmă.